Als er sprake is van een payrollovereenkomst, dan heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, duur van de vakantie, het werken op feestdagen en bepalingen ten aanzien van zwangere werknemers, gelijke behandeling, en het voorkomen van discriminatie. Daarnaast kunnen deze arbeidsvoorwaarden zien op verlofregelingen, kinderopvangfaciliteiten en scholing. Deze lijst is echter niet uitputtend.

Ook aanvullende ondernemings- en sectorale regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, loondoorbetaling bij ziekte en financiële participatie zijn van toepassing indien zij van toepassing zijn op de opdrachtgever. Hiervan kan niet ten nadele worden afgeweken.

Deelname aan een pensioenfonds is op dit moment een uitzondering op bovenstaande. De verwachting is dat er per 1 januari 2021 een adequatie pensioenregeling komt voor payrollkrachten. Dit zal bij wet nader uitgewerkt worden.

Menu